Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi

Özel Samsun Koleji olarak, siz değerli üyelerimize (“Üye”) ait kişisel verilerin özel hayatın gizliliğine ilişkin hususlar da göz önünde bulundurularak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla Özel Samsun Koleji tarafından hangi kapsamda işlenebileceği işbu aydınlatma metni (“Aydınlatma Metni”) ile açıklanmıştır.

I. Kişisel Verilerinizi Toplamamızın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz üyelik başvurunuz sırasında ve/veya sonrasında yazılı ve sözlü olarak ve/veya elektronik ortamda tarafımıza iletmiş olduğunuz, sağlık bilgileri de dahil olmak üzere özel nitelikli kişisel verilerinizi de içeren her türlü bilgi ve belgeyi ifade etmekte olup, bu bilgiler fiziki ve dijital ortamda saklanmaktadır. Kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak, KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metninde belirtilen gerçek ve tüzel kişiler ile aşağıda yer alan amaçlarla yurt içinde ve yurt dışında işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

II. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçla İşliyoruz?

III. Kişisel Verilerinizi Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarıyoruz?

Toplanan kişisel verileriniz, KVKK tarafından öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde ve yukarıda yer alan amaçlarla, Özel Samsun Koleji çatısı altında ileride kurulacak şirket/kuruluş ve bağlı ortaklıklar da dahil olmak üzere Özel Samsun Koleji ve ilişkili şirketleri/kuruluşları* ile bunların iş ortaklarına, tedarikçilerine, servis sağlayıcılarına, gerçek ve/veya tüzel kişi hissedarlarına; kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere aktarılabilmektedir.

IV. KVKK uyarınca Özel Samsun Koleji’un Kişisel Verilerinizi Açık Rıza Olmaksızın İşleyebileceği Haller

KVKK’nın 5. maddesi uyarınca, aşağıdaki hallerde Özel Samsun Koleji, açık rızanız aranmaksızın yukarıda belirtilen ve kanuna uygun olarak almış olduğu kişisel verilerinizi işleyebilir:

V. Veri Sahibi Olarak KVKK’nın 11. Maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahibi olarak,

VI. Veri Sahibi Olarak Haklarınızı Ne Şekilde Kullanacaksınız?

KVKK madde 11 uyarınca sahip olduğunuz ve yukarıda bahsi geçen haklarınızı kullanmak için bu linkte bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak https://www.ozelsamsunkoleji.com/kayit sitesine kayıt olduğunuz elektronik posta adresinden info@ozelsamsunkoleji.com adresine mail göndererek veya https://www.ozelsamsunkoleji.com/kayit linkinde bulunan başvuru formunun çıktısını alıp eksiksiz doldurarak Özel Samsun Koleji ‘na şahsen başvuru ile ya da iadeli posta yoluyla tarafımıza iletebilirsiniz. Özel Samsun Koleji, talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Özel Samsun Koleji’un Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücreti alma hakkı saklıdır. Bununla beraber, kişisel verilerinizle ilgili değişiklik ve/veya güncellemeleri her zaman yukarıda bahsedilen iletişim yollarıyla Özel Samsun Koleji’a bildirebilirsiniz.

VII. Kişisel Verileriniz Ne Süreyle İşlenecektir?

KVKK’ya uygun olarak, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla işlenmiş olan kişisel verileriniz, KVKK 7. maddesinin 1. fıkrasına göre işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca Özel Samsun Koleji olarak verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilece

VIII. KVKK’nın Yürürlük Tarihinden Önce Alınan Kişisel Verileriniz KVKK’nın yürürlük tarihi olan 7 Nisan 2016 tarihinden önce kurulmuş bulunan üyelik ilişkisi ve diğer şekillerde hukuka uygun olarak elde edilmiş olan kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde ve KVKK’da düzenlenen şart ve koşullara uygun olarak işlenebilecek ve muhafaza edilebilecek olup Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere yurt dışına da aktarılabilecektir.